Privacyverklaring

VOF ECO VASTGOED / TANDEM ONTWIKKELING is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
VOF ECO Vastgoed BV/ Tandem Ontwikkeling BV
Stationslaan 1, 9919 AB Loppersum
+31(0)596 – 573101

Persoonsgegevens die wij verwerken
VOF ECO VASTGOED / TANDEM ONTWIKKELING verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adres (straatnaam, postcode, woonplaats)
E-mailadres
Telefoonnummer
Geslacht (voor aanhef)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ecovastgoed.nu, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken VOF ECO VASTGOED / TANDEM ONTWIKKELING verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Het uitvoeren van opdrachten op basis van contracten

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van overeenkomsten, namelijk voor de levering van onze diensten. De gegevens zijn noodzakelijk voor de levering, uitvoering en de (financiële) transacties.

Geautomatiseerde besluitvorming
VOF ECO VASTGOED / TANDEM ONTWIKKELING maakt geen gebruik van systemen voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VOF ECO VASTGOED / TANDEM ONTWIKKELING bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onderzoeksdata is of wordt geanonimiseerd opgeslagen als statische informatie zonder dat hierin nog personen uit te identificeren zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
VOF ECO VASTGOED / TANDEM ONTWIKKELING verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VOF ECO VASTGOED / TANDEM ONTWIKKELING gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VOF ECO VASTGOED / TANDEM ONTWIKKELING en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ecovastgoed.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
VOF ECO VASTGOED / TANDEM ONTWIKKELING wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VOF ECO VASTGOED / TANDEM ONTWIKKELING neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de mail info@ecovastgoed.nu

Volg ons op sociale media